menu
Filters
ค้นหา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายสร้างช้างเผือกครั้งที่ 34

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายสร้างช้างเผือกครั้งที่ 34

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างช้างเผือกครั้งที่ 34

ณ โรงเรียนวัดวังตะขบ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนและชุมชนชนบทที่ขาดแคลน ได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาการทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชนบทรวมถึงทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยการลงมือปฏิบัติจริง

บริษัทเกรียงไทย วัฒนากรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการสร้างศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในโรงเรียนวัดวังตะขบในครั้งนี้

 

 

ฝากความคิดเห็นของคุณ